Bonificacions 2014

Ets emprenedor? Vols començar un negoci a Vilanova i la Geltrú? Us informem que per aquest any 2014 s’han prorrogat les avantatges en forma de bonificacions de la taxa per obtenir les llicències d’obertura o d’activitats. Recordem aquests avantatges.

Estan exempts de pagament:

 • Les noves activitats que s’instal·lin al municipi que compleixin les condicions següents:
 • El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits.
 • La superfície del local no superi els 200 m2.
 • L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives econòmiques d’una administració pública.

Les activitats de nova creació que s’instal•lin en els següents sectors:

 • Zona de clau 1 del Pla General (casc Antic i Geltrú).
 • Sector de la Marina i part de l’Eixample de Mar.

Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi amb les següents condicions:

 • La superfície del local on es realitzarà l’activitat no ha de superar els 300 metres quadrats.
 • La creació de 3 o més llocs de treball.
 • Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat publica i les associacions sense ànim de lucre, degudament inscrites en els registres oficials corresponents.
 • Les activitats industrials i/o tecnològiques que s’instal•lin al municipi i comportin la creació de 3 o més llocs de treball.
 • La creació o instal·lació de noves activitats que suposin la creació de 50 o més llocs de treball.