Projectes acústics

Realitzem estudis d’impacte acústic de tot tipus d’activitats, així com també projectes d’aïllament acústic a l’edificació, i sonometries i certificacions amb mesures “in situ”.

També realitzem estudis d’aïllament i de contaminació acústica per facilitar l’obtenció de llicències per a noves activitats.

Certifiquem mesuraments acústics “in situ”, en horari diürn i nocturn, per respondre a les queixes dels ciutadans relacionades amb activitats privades, comercials o industrials generadores de soroll.

Assessorem a promotors i arquitectes per aconseguir el compliment del Código Técnico de la Edificación”, en el seu document “Protección frente al Ruido”: CTE DB-HR.

Dissenyem i verifiquem aïllaments acústics mitjançant mesures “in situ” amb equipament homologat. Mesurem aïllament al soroll aeri entre recintes (UNE-EN ISO 140-4) i aïllament al soroll aeri en façana (UNE-EN ISO 140-5).

DEMANA PRESSUPOST