Bonificacions llicències d’activitats

Ets emprenedor? Vols començar un negoci a Vilanova i la Geltrú? Us informem que durant tot aquest any 2013 hi ha una sèrie d’avantatges en forma de bonificacions de la taxa per obtenir les llicències d’obertura o d’activitats
Estan exempts de pagament:

 

Les noves activitats que s’instal·lin al municipi que compleixin les condicions següents:

  1. El titular de l’activitat estigui en situació d’atur. Si la titularitat de l’activitat es formalitza mitjançant persona jurídica, com a mínim el 50% dels socis o partícips de la mateixa hauran de complir aquests requisits.
  2. La superfície del local no superi els 200 m2.
  3. L’expedient incorpori un pla d’empresa validat pels serveis d’iniciatives econòmiques d’una administració pública.

 

Les activitats de nova creació que s’instal·lin en els següents sectors:

  1. Zona de clau 1 del Pla General (casc Antic i Geltrú).
  2. Sector de la Marina i part de l’Eixample de Mar.

 

Les activitats de nova creació que s’instal·lin al municipi amb les següents condicions:

  1. La superfície del local on es realitzarà l’activitat no ha de superar els 300 metres quadrats.
  2. La creació de 3 o més llocs de treball.

 

Les fundacions i associacions de caràcter benèfic o declarades d’utilitat publica i les associacions sense ànim de lucre, degudament inscrites en els registres oficials corresponents.

  1. Les activitats industrials i/o tecnològiques que s’instal·lin al municipi i comportin la creació de 3 o més llocs de treball.
  2. La creació o instal·lació de noves activitats que suposin la creació de 50 o més llocs de treball.