AUTORITZACIÓ DE CENTRES I CONSULTES DE PSICOLOGIA SANITÀRIA

La Llei 3/2014, de 27 de març, en la seva Disposició Final Vuitena regula el règim transitori per poder exercir la Psicologia General Sanitària sense necessitat de cursar el Màster previst a la Llei 33/2011, de 4 d’octubre, General de Salut Publica.

Es recomana com opció més segura sol·licitar personalment i individualment abans d’octubre de 2014 l’autorització d’obertura d’un centre/consulta sanitària de psicologia clínica al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Els psicòlegs necessiten un projecte tècnic per sol·licitar l’autorització d’obertura d’un centre de consulta. Si es sol·licita abans del 4 d’octubre, no necessitaran cursar el màster previst a la Llei 33/2011, de 4 d’abril, General de Salut Pública. Aquest projecte ha d’estar signat per un tècnic competent que especifiqui el compliment de les diferente normatives, això com adjuntar la documentació gràfica corresponent

Més informació del tràmit al següent enllaç del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya INFORMACIÓ RELATIVA A L’AUTORITZACIÓ DE CENTRES I CONSULTES DE PSICOLOGIA SANITÀRIA

Informació publicada al Col·legi Ofial de Psicòlegs de Catalunya

A JCS Enginyers elaborem el projecte tècnic necessari per a la sol·licitud de l’autorització d’obertura d’una consulta de psicologia, oferint tant assessorament tècnic com administratiu de la gestió.

DEMANA PRESSUPOST