Publicació de les ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis residencials i hotelers

Les ajudes es destinaran a actuacions integrals (no un o varis habitatges o locals) en edificis existents anteriors a 2013

El passat 1 d’octubre s’ha publicat la resolució del Consejo de Administración para la Diversificación y Ahorro de la Energía del 25 de juny de 2013, per la que s’estableixen les bases reguladores i les convocatòries del programa d’ajudes per a la rehabilitació energètica d’edificis existents del sector residencial (habitatges i hotels).

Aquest programa contempla dos tipus d’ajudes:

a) Entrega dinerària sense contraprestació (30% del cost, màxim 3.000 € per habitatge).

b) Préstecs reemborsables a 12 anys amb un tipus d’interès: Euribor +0% (entre el 60-90% del cost amb un màxim de 6.000 € per habitatge).

 

Les ajudes es destinaran a actuacions integrals (no un o varis habitatges o locals) en edificis existents (anteriors a 2013): residencials i hotelers, que afavoreixin l’estalvi energètic , la millora de l’eficiència energètic, l’aprofitament de les energies renovables; i que aconsegueixin millorar la qualificació energètica total de l’edifici en, com a mínim 1 lletra a l’escala d’emissions de diòxid de carboni (kgCO2/m2 any) mitjançant una o més de les següents actuacions:

  1. Millora de l’eficiència energètica de  l’envolupant tèrmica, en el seu conjunt o en algun dels elements que la composen.
  2. Millora de l’eficiència energètica de les instal·lacions tèrmiques i d’il·luminació
  3. Substitució d’energia convencional per biomassa a les instal·lacions tèrmiques.
  4. Substitució de l’energia convencional per energia geotèrmica a les instal·lacions tèrmiques.

 

S’entén per instal·lacions tèrmiques les instal·lacions de calefacció, climatització i producció d’aigua calenta sanitària (ACS) i climatització de piscines.

Les despeses subvencionables són les següents:

  • El cost de les obres aprovades per a l’actuació de millora.
  • Els honoraris dels professionals d’emissió del Certificat d’Eficiència Energètica.
  • Despeses del projecte i direcció d’obra.
  • No són subvencionables les despeses de llicències, taxes, impostos o tributs.

 

El període d’aplicació d’aquestes ajudes comprèn de del 2 d’octubre de 2013 fins el 30 d’octubre de 2015 i poden ser sol·licitades per propietaris, comunitats o mancomunitats de veïns i empreses de serveis energètics.

El formulari per a realitzar la sol·licitud de participació en aquest programa d’ajuda es pot trobar a la direcció d’internet del IDAE www.idae.es

Enllaç a la publicació al BOE http://www.boe.es/boe/dias/2013/10/01/pdfs/BOE-A-2013-10201.pdf