Projectes acústics

A JCS Enginyers realitzem projectes acústics per activitats classificades, projectes d’aïllament acústic a l’edificació, estudis acústics, informes i certificacions amb mesures “in situ”.

Realitzem estudis d’aïllament i de contaminació acústica per facilitar l’obtenció de llicències per a noves activitats.

Certifiquem mesuraments acústics “in situ”, en horari diürn i nocturn, per respondre a les queixes dels ciutadans relacionades amb activitats privades, comercials o industrials generadores de soroll.

La legislació estatal en matèria de control del soroll en l’edificació ve marcat pel “Código Técnico de la Edificación”, en el seu document “Protección frente al Ruido”: CTE DB-HR.

Assessorem a promotors i arquitectes per aconseguir el compliment del CTE DB-HR.

Dissenyem i verifiquem aïllaments acústics mitjançant mesures “in situ” amb equipament homologat: aïllament al soroll aeri entre recintes (UNE-EN ISO 140-4) i aïllament al soroll aeri en façana (UNE-EN ISO 140-5).

PROJECTES DESTACATS